Scotch® 24 Electrical Shielding Tape

Scotch® 24 Electrical Shielding Tape

ทอด้วยเส้นลวดทองแดงอาบดีบุกเบอร์ 36 AWG ทั้งหมด ใช้ทำ Shield ทางไฟฟ้า ใช้พันช่องที่เป็นรอยต่อของเคเบิลเดิม หรือใช้พันเป็นผิวตัวนำไฟฟ้ารูปทรงกรวย เพื่อลดความเข้มของเส้นแรงไฟฟ้า

Visitors: 35,193